Stanovy

Stanovy Občianskeho združenia PWS

 

Názov a sídlo


Občianske združenie PWS sídli na adrese:

Združenie PRADER-WILLIHO syndrómu
Kocmál 551/10
026 01  Dolný Kubín

Charakter združenia

Združenie je dobrovoľným nevládnym neziskovým občianskym združením fyzických a právnických osôb. Združenie je právnickou osobou podľa slovenského práva.

Základný cieľ združenia

 

Základným cieľom združenia je vyvíjať aktivity smerujúce ku skvalitneniu života ľudí postihnutých Praderovým Williho syndrómom.

Hlavné oblasti činnosti združenia

Hlavné oblasti činnosti združenia sú hlavne:


 1. Hľadať spôsoby zaradenia a pracovného uplatnenia postihnutých s PWS.

 2. Podporovať a rozvíjať systémy vzdelávania a rozvíjania osobnosti ľudí s PWS.

 3. Hľadať vhodné diétne režimy a spôsoby, ako tieto režimy zafixovať u postihnutých s PWS.

 4. Podporovať výskum v oblasti PWS a spolupracovať s národnými a medzinárodnými organizáciami pre postihnutých PWS.

 5. Vydávať informačné materiály o PWS.

 6. Organizovať pravidelné stretnutia.

 7. Spolupracovať s organizáciami pre telesne a mentálne postihnutých.

 8. Hľadať vhodné pohybové aktivity a podporovať ich.

 9. Pomáhať pri integrácii, hľadať vhodné asistenčné služby.

 10. Servis v oblasti sociálnych služieb.

Členstvo v združení

 

 1. Členom združenia môžu byť fyzické osoby a právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami združenia, dodržujú stanovy a uznesenia orgánov združenia. Členstvo v združení vzniká na základe podpisu prihlášky. Združenie vedie evidenciu členov.

 2. V čele združenia stojí predseda, osoba staršia ako 18 rokov, ktorá organizuje jeho činnosť.

 3. Združenie sa aktívne podieľa na činnosti programu združenia a samostatne získava prostriedky pre svoju činnosť.

 4. Člen združenia má právo:

  1. voliť a byť volený do orgánov združenia po dosiahnutí veku 18 rokov

  2. predkladať návrhy, podnety a pripomienky orgánom združenia

  3. podieľať sa na praktickej činnosti združenia

 

 1. Člen združenia má povinnosť:

  1. dodržovať stanovy, plniť uznesenia orgánov združenia

  2. aktívne hájiť záujmy združenia, dodržovať všetky vnútorné dohody a nepodnikať žiadne kroky, ktoré by boli v rozpore so záujmami združenia

  3. platiť členské príspevky, ak sú stanovené.

 2. Združenie má právo uplatniť nižšie uvedené sankcie voči svojmu členovi, pokiaľ bude jeho činnosť v rozpore so stanovami a záujmami združenia:

  1. napomenúť člena združenia – realizuje písomne výkonná rada

  2. vylúčenie zo združenia – rozhoduje valné zhromaždenie

 3. Členovia prípravného výboru združenia sa stávajú členmi združenia dňom jeho registrácie.

 4. Členstvo v združení zaniká:

  1. vystúpením – písomné oznámenie predsedovi združenia

  2. vylúčením – rozhoduje valné zhromaždenie

  3. úmrtím člena
  4. zánikom združenia
  5. nezaplatením členského príspevku, ak je tento stanovený, v určenom termíne.

 5. Člen, ktorý sa rozhodne ukončiť členstvo, je povinný pred vystúpením zo združenia vysporiadať všetky prípadné záväzky voči združeniu.

Evidencia členov

 

 1. Evidenciu členov združenia vedie výkonná rada. Ta zároveň stanoví podobu tejto evidencie.

 2. Účelom evidencie je prehľad o okruhu členov a o právnych vzťahoch členov k združeniu.

 3. Evidencia obsahuje:
  1. meno a priezvisko člena, u právnických osôb názov

  2. bydlisko člena

  3. deň vzniku členstva
  4. deň a dôvod zániku členstva

 

Orgány združenia

 

 1. Orgány združenia tvorí:
  1. valné zhromaždenie
  2. výkonná rada
  3. predseda výkonnej rady
 2. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Zvoláva ho najmenej raz ročne predseda výkonnej rady. Predseda je povinný zvolať valné zhromaždenie tiež na žiadosť nadpolovičnej väčšiny združenia či výkonnej rady, a to do jedného mesiaca od požiadania. Rozhodnutie valného zhromaždenia sa prijíma hlasovaním. Ak nie je v stanovách uvedené inak, je rozhodnutie prijaté, pokiaľ je pre návrh nadpolovičná väčšina všetkých prítomných členov. Valné zhromaždenie je uznášania sa schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov združenia. Ak nie je do 30 minút po pozvánkou stanovenom termíne zahájenia valného zhromaždenia prítomná nadpolovičná väčšina členov združenia, je valné zhromaždenie uznášania schopné nadpolovičnou väčšinou prítomných.

 1. Valné zhromaždenie má tieto právomoci:

  1. volí výkonnú radu, funkčné obdobie volených orgánov je dvojročné

  2. schvaľuje správu o činnosti predloženú výkonnou radou

  3. určuje koncepciu združenia a jeho ciele na budúce obdobie

  4. rozhoduje o vylúčení
  5. rozhoduje o zániku združenia, schvaľuje zmenu stanov, kontroluje hospodárenie

  6. rozhoduje o výške členských príspevkov

 2. Výkonná rada je výkonným orgánom združenia. Je trojčlenná a jej členov volí valné zhromaždenie. Funkčné obdobie výkonnej rady je dvojročné. Výkonná rada sa schádza podľa potreby, minimálne však raz za tri mesiace. Výkonná rada:

  1. pripravuje jednania valného zhromaždenia

  2. plní úlohy uložené valným zhromaždením

  3. pripravuje správu o činnosti

  4. schvaľuje vnútorné predpisy združenia

  5. rozhoduje o prijatí nových členov

  6. vedie evidenciu členov združenia

  7. rozhoduje o napomenutí členov

  8. volí predsedu výkonnej rady (dvojročné volebné obdobie)

  9. uznesením môže prijať svoj jednací poriadok, ktorý podrobnejšie upraví práva a povinnosti členov výkonnej rady, pokiaľ nebude v rozpore so stanovami.

 3. Predseda výkonnej rady je zástupcom združenia navonok. Je volený na dva roky výkonnou radou. Predseda:

  1. zvoláva a riadi jednania valného zhromaždenia aj výkonnej rady

  2. riadi činnosť združenia.

Zásady hospodárenia

 

 1. Hospodárenie združenia sa riadi obecne platnými právnymi predpismi.

 2. Pre zaistenie cieľa a úloh môže združenie vyvíjať hospodársku činnosť podľa platných zákonných predpisov, hlavne organizovaním prednášok, táborov, víkendových akcií a tiež nákupom a predajom tovaru súvisiaceho s poslaním, činnosťami a úlohami združenia.

 3. Zdrojmi financií a majetku sú predovšetkým:

  1. dary a príspevky fyzických a právnických osôb

  2. riadne a mimoriadne členské príspevky a zápisné

  3. dotácie a granty poskytnuté štátnymi, alebo inými orgánmi

  4. výnosy z hospodárskej činnosti združenia pri naplňovaní jeho cieľov.

Zánik združenia

 

 1. Združenie zaniká, ak sa pre jeho zánik vyslovia aspoň 2/3 členov združenia.

 2. V prípade zániku združenia vykoná likvidáciu jeho majetku likvidátor menovaný výkonnou radou.

 

Záverečné ustanovenia

 

 1. Menom združenia koná predseda výkonnej rady alebo osoby ním splnomocnené v rámci svojich písomných oprávnení.

 2. Do prvého zasadania výkonnej rady a voľby predsedu má všetky povinnosti a právomoci rady prípravný výbor. Povinnosti a právomoci predsedu má koordinátor prípravného výboru združenia.

 3. Vo veciach neupravených týmito stanovami platia všeobecne záväzné právne predpisy.