Predškolský vek

Dieťa s PWS v predškolskom veku  
 
Všeobecná charakteristika 
Predškolský vek je vzrušujúci čas, kedy deti rozširujú svoje schopnosti komunikovať a učiť sa o svete okolo nich. Je to čas rastu a zmien. Deti sa snažia o nezávislosť a zlepšujú svoje schopnosti riešenia problémov. Väčšina chce byť vodcami a radi sa podieľajú na spoločných aktivitách.
Je to obdobie, kedy deti s PWS minimálne zaostávajú vo vývoji za svojimi rovesníkmi. Reč a jazyk sú často najbežnejším problémom a výzvou. Tak ako väčšina zdravých detí, ani oni nedokážu kontrolovať emócie a konajú impulzívne. Všeobecne je to obdobie, kedy deti s PWS majú viac rovnakých znakov ako odlišností   v porovnaní so zdravými deťmi. Väčšina detí sú šťastnými členmi rodiny.
 
Výchovné prostredie 
Veľa rodičov a pedagógov zastávajú názor, že prvé roky života detí s PWS sú naplnené mnohými úspechmi. Hoci tieto deti zvyčajne meškajú vo vývoji za svojimi rovesníkmi o 1 – 2 roky, veľmi veľa sa učia od zdravých detí, ktoré pre nich predstavujú vzor a motiváciu.
Tak ako väčšina „predškolákov“ najlepšie sa učia v menších triedach V týchto rokoch sa najväčšie úspechy prejavia v oblasti reči a jazyka, ako aj jemnej a hrubej motoriky.
 Čo sa týka schopnosti učiť sa, väčšina detí patrí do „hraničného pásma“ v oblasti mentálnej retardácie. Schopnosti niektorých detí sú pod touto úrovňou, iní dosahujú vyššie pásmo. Avšak tie deti, ktoré sú vo vyššom pásme, trpia často poruchami učenia.
V tomto veku sa vyskytujé zmeny v správaní: zlá nálada, tvrdohlavosť, či ťažké vyrovnanie sa zo zmenou. Profesionálny zásah do správania môže zabrániť veľkým problémom v budúcnosti.
 
Štýly vzdelávania – pozitíva a negatíva   
 
Pozitíva:
• Dobrá dlhodobá pamäť        
Deti s PWS majú lepšiu dlhodobú pamäť. Častým opakovaním je možné dosiahnuť dobrý výsledok. Ak sa podarí uložiť informácie z krátkodobej do dlhodobej pamäte, deti môžu túto stratégiu učenia používať aj v budúcnosti. 
• Pasívny jazyk  
Porozumenie reči je dobré. Problém nastane, ak má dieťa verbalizovať inštrukciu. Týka sa to hlavne predškolského veku.
• Vizuálne učenie 
Väčšina detí s PWS sa učia vizuálne. Pomáhajú obrázky, video a prezentácia pomocou rúk. Tento postup sa osvedčil hlavne u tých, ktorí sú pozadu vo vývoji reči.
• Zručnosť skladať puzzle
Deti s PWS dobre skladajú puzzle. Túto zručnosť je možné využiť aj ako aktivitu, ktorá im pomáha upokojiť sa a rozptýliť. Dokonca aj veľmi malé deti dokážu skladať zložité puzzle.
• Učenie, kedy sa stimulujú všetky zmysly
Tak ako zdravé deti, aj deti s PWS zvládajú učebnú látku lepšie, ak sú zapojené viaceré zmysly. Vyhnúť sa je potrebné materiálom, ktoré sú jedlé, pretože tieto deti sa nedokážu ovládať a môžu zjesť svoju učebnú pomôcku.
• Schopnosť čítať
Veľa malých detí s PWS dokáže rozoznávať slová a čítajú už ako veľmi malé. 
Môže to súvisieť s opakovaním a ich dobrými zručnosťami v oblasti dlhodobej pamäte. 
• Deti s PWS sú priateľské a udržujú sociálne kontakty
Mnoho malých detí s PWS Vás obmäkčí a rozcíti svojím sladkým prejavom. Sú veľmi pyšné na to, keď môžu pomáhať a veľa krát sa každému pozdravia. Aj napriek tomu, že sú radi v spoločnosti iných detí a učia sa od nich, často robia to isté ako iné deti, ale izolovane.
Ako všetkým deťom v tomto veku, chýbajú aj im skúsenosti na riešenie nebezpečných situácií a pokyny v tejto oblasti od pedagóga sú veľmi dôležité v akomkoľvek veku dieťaťa s PWS.
 
Negatíva:
• Expresívny jazyk 
Mladšie deti sú často pozadu vo vývoji expresívneho jazyka. Predpokladá sa, že je to výsledkom slabého svalového tonusu (hypotónia), ako aj meškania kognitívneho vývoja (poruchy čítania, písania, počítania). Deti s PWS majú rôzny stupeň svalovej hypotónie. Niektoré majú vážne orálne motorické problémy, ako aj apraxiu (ářčáářporucha schopnosti vykonávať cieľavedomé zložitejšie pohyby (pohybové stereotypy) pri inak neobmedzenej hybnosti) reči.
Väčšine detí dokáže pomôcť logopéd, ktorý diagnostikuje a pokúša sa odstrániť identifikované problémy. (O problémoch motoriky a reči sa píše podrobne na inom mieste   v tomto texte). Dôležité je nájsť spôsob komunikácie pre malé dieťa. Jeden z najväčších zdrojov frustrácie a problémov správania sa v tomto veku je neschopnosť dieťaťa komunikovať.
• Jemná a hrubá motorika   
Pretože majú problémy s rovnováhou, koordináciou a silou, meškajú deti s PWS často vo vývoji zručností hrubej motoriky, ako sú beh, skákanie, šplhanie, preskakovanie, hádzanie a chytanie lopty. Navyše, väčšina detí má slabú silu v rukách. Preto sú kreslenie, strihanie a písanie často frustrujúce aktivity. I tu je potrebná silná motivácia prostredníctvom odborníkov, hlavne terapeutov.
 
 
Problémy, ktoré môžu nastať pri  učení:
 
• Slabá krátkodobá pamäť
Veľa detí s PWS má slabú krátkodobú pamäť. Badateľné je to hlavne vtedy, ak sa materiál prezentuje ústne. Tento deficit sa často nesprávne diagnostikuje ako nepozornosť alebo neposlušnosť.
• Problém interpretovať a vykonať úlohy pozostávajúce z viacerých krokov (deti sú bezradné, ak sa im proces zdá príliš dlhý)
.. Problém zhrnúť udalosti a zopakovať svojimi slovami
.. Veľkou výzvou je chápanie času
Deti s PWS majú často problém plánovať a usporiadať kroky riešenia problému. Problém majú tiež s deduktívnym uvažovaním. Majú tendenciu myslieť „čierno - bielo“. Preto musia byť Vaše pokyny veľmi jednoduché. Tieto deti majú problém zovšeobecňovať informácie a transferovať to, čo sa naučili v jednom prostredí do iného. Používajte vizuálne pomôcky na predstavu o čase, vrátene kalendárov a rôznych obrázkových hodín.
 
Nasledujúce problémy sa netýkajú všetkých detí. Pamätajte, my všetci sme jedineční a máme svoje vlastné osobnosti, silné aj slabé stránky. Stratégia, ktorá je úspešná u jedného, nemusí platiť pre všetkých. Cieľom je maximalizovať úspech, aby bol proces vzdelávania pozitívnou skúsenosťou pre všetkých.
 
Problémové situácie a techniky ich zvládnutia

 

Meravý myšlienkový proces
Bežným prejavom u detí s PWS je, že informácie získavajú a ukladajú veľmi dôsledným spôsobom. Majú silnú potrebu rutiny, rovnakých postupov a dôslednosti v oblastí vzdelávania. Myslia „čierno - bielo“. Ak je život „šedý“, majú tendenciu báť sa a prejavujú úzkosť. Pojmy ako „neskôr“, „možno“ môžu byť problematické. Niektoré deti si dokonca vyžadujú naplánovaný čas pre odpočinok. Väčšine z nich prospieva zachovanie rutiny a štruktúry v činnostiach. Dôslednosť, rigidita (stuhlosť) a rovnaké činnosti sú silnou potrebou hlavne pre deti s PWS v predškolskom veku. Akúkoľvek zmenu zvládajú zle.
Predpokladajte zmeny a dajte priestor na diskusiu. Robte tak v bezpečnom priestore, kde môžu vyjadriť svoje pocity. (Dieťa potrebuje čas na prispôsobenie sa zmene). Majte pripravený náhradný plán: „Keď bude svietiť slnko, pôjdeme na prechádzku do parku.... Keď bude pršať, budeme robiť niečo (názov aktivity) v triede“.
Ak je to možné – používajte vizuálne pomôcky: písomné pomôcky – zoznamy, harmonogramy, plány práce. Ak je to možné, oznámte zmenu osoby učiteľa dopredu – ale nie veľmi dopredu.
Nedávajte sľuby, ktoré nemôžete dodržať. Pracovné postupy rozdeľte do presných, postupných krokov. Aby ste vyriešili „problém s tvrdohlavosťou“, pokúste sa o kompromis: Dieťa aj pedagóg musia nájsť úplne nové riešenie. To je nielen úspešná stratégia riešenia problémov – môže to byť aj forma rozptýlenia.
Ak je dieťa flexibilné, pochváľte ho.
Obscesívne myslenie/ opakovanie myšlienok
Deti s PWS majú tendenciu trvať na jednom probléme alebo myšlienke až do bodu, kedy to zatieňuje hlavný cieľ učenia.   Toto správanie môže spôsobiť problémy pri prechode z jednej témy/aktivity na druhú. Opakujú tú istú otázku vždy a znovu, aj ak im stokrát odpoviete. Môžu hovoriť o jednej téme a doslova sa zaseknú a majú problém prejsť na ďalšiu. Veľa detí má záľubu v rituáloch alebo špecifických spôsoboch „vykonávania činností“. Niektoré majú tendenciu opakovane sa hrať s tou istou hračkou alebo kresliť niečo „do nekonečna“. Tento jav bol popísaný ako „neurologický vypínač, ktorý sa nikdy nevypne“. Zotrvávanie na jednej téme môže viesť ku zvýšeniu úzkosti a strate emocionálnej kontroly.
Použite reflexiu – od dieťaťa požadujte, aby zopakovalo, čo ste povedali. Vyjadrujte sa písomne, používajte vizuálne pomôcky. Menej je viac – zadávajte menšie množstvo práce naraz. Pridávajte podľa toho, ako dieťa spolupracuje. Vyhýbajte sa prejavom sily a ultimáta. Ignorujte (ak je to možné). Neposkytujte viac informácií, ako je potrebné, predovšetkým veľmi dopredu.
Použite „strategické načasovanie“ - naplánujte aktivitu, ktorú má dieťa problém prestať robiť, tesne pred aktivitou, ktorá je pre neho motivujúca. Napríklad – naplánujte čas na prácu (hru) s počítačom pred desiatou alebo obedom.
 Stanovte limity. “Poviem ti to ešte dvakrát a potom prejdeme na ďalšiu tému. Toto je prvý krát“ .
Pracovné hárky upravte tak, aby dieťa s PWS riešilo len niektoré problémy. Takto ten hárok vyzerá podobne ako hárky ostatých detí, obsahuje však menej úloh.
Slabé ovládanie emócií
U detí si môžete všimnúť extrémne vzrušenie, keď sú šťastné a na druhej strane nevýslovný hnev, keď ich niečo trápi. Akákoľvek kombinácia stresujúcich situácií môže spôsobiť emocionálnu „nepohodu“. Výsledkom môžu byť také prejavy správania ako sú výbuchy zlosti, zúrivé výkriky, nadávky, agresia, deštrukcia a seba-ubližovanie. Počas týchto prejavov sa myslenie vytráca. Nadobudnutie sebaovládania trvá určitý čas a často ho sprevádza smútok, výčitky svedomia a vina. Pretože nedokážu pochopiť následnosť dejov, deti nedokážu vždy pochopiť ako zmeniť „toto sa nerobí“ na „toto sa urobí“.
Deň začnite tým, že si prejdete program dňa a podrobne sa venujete akýmkoľvek zmenám, ktoré sa môžu vyskytnúť. Ak je nový program dňa k dispozícii v písomnej forme, pomáha to často potláčať úzkosť. Na začiatku nového dňa si stanovte denné ciele – najviac však tri. Porozprávajte sa o prejavoch správania, ktoré očakávate od dieťaťa. Urobte z toho kooperatívnu úlohu, ktorej výsledkom je určitá forma správania. Ciele, ktoré chcete dosiahnuť, pripravte v písomnej forme. Vyhýbajte sa slovám „ne-, nesmieš,....“, sústreďte sa na slovo „budem“.      Buďte voči dieťaťu pozorní a pochváľte ho, keď sa dokáže ovládať, hlavne v komplikovaných situáciách. Oslavujte úspech. Podporujte komunikáciu a priznanie si pocitov. Slová sú dôležité – pozorne POČÚVAJTE! Zahrňte detí do prípravy plánu práce. Skutočnosť, že sa na tom môžu podieľať, zvyšuje ich spoluprácu. Hrajte modelové situácie. „Stále si poviem nevadí, keď som nahnevaný. Povedz si to aj ty ..... nevadí, nevadí....“. Skúšajte, keď dieťa nie je pobúrené alebo nahnevané. V závislosti od detí     a situácie – používajte humor. Je to často účinné. Naučte sa predpokladať situácie, kedy môže byť dieťa frustrované a pomôžte mu/jej nájsť útočisko na bezpečnom miestečku. Vytvorte kľúčové slovo alebo frázu, ktorá varuje dieťa, že je čas sa stiahnuť. Nacvičujte používanie týchto slov/fráz, keď je dieťa pokojné.
 Vytvorte si plán a naučte dieťa čo má robiť, keď má pocit frustrácie a hnevu. Mnohé deti nahrádzajú tento potláčaný hnev inými aktivitami – dlhé prechádzky/fyzické cvičenie, trhanie papiera, roztrhanie kúsku látky, praskanie papierových vreciek..... Nepokúšajte sa vysvetľovať, keď sa dieťa nedokáže ovládať. Obmedzte diskusiu. Majte pripravený plán, keď je dieťa zúrivejšie. Bezpečnosť pre všetkých by mala byť prioritou. Dôslednosť v prístupe k dieťaťu     je imperatív. Dajte každej debate pozitívny koniec. Nebuďte zaujatí.
Ak hovoríte o následkoch, mali by byť okamžité a pomôcť dieťaťu poučiť sa z prekonaného záchvatu alebo výbuchu hnevu –mal by povedať „Je mi ľúto“, poslať kartu s ospravedlnením....“
Prosíkanie jedla
Pre deti s PWS sa pocit plnosti nikdy nedostaví do ich mozgu – sú neustále hladní. Neovládateľný hlad sa objavuje u detí zvyčajne do 6. roka života. Okrem tejto večnej túžby po jedle je pomalý aj ich metabolizmus, čo spôsobuje nadmerné priberanie. Preto je potrebné dieťa strážiť a kontrolovať. Ak dieťa cestuje do školy autobusom, uistite sa, aby vodič alebo asistent dieťaťa mali u seba jeho balíček s jedlom. Všetkých ľudí, ktorí prichádzajú do kontaktu s dieťaťom, informujte o večnej túžbe po jedle - šoférov autobusu, opatrovateľov, sekretárky, učiteľov a dobrovoľných pestúnov.
Kontrolujte dieťa v jedálni a všade, kde je jedlo – vrátane automatov so sladkosťami. Deti treba vždy kontrolovať aj na chodbách alebo v blízkosti otvorených skriniek. Dieťa nesmie mať pri sebe peniaze. Uzamknite všetky zdroje peňazí – vrátane peňaženiek. Komunikácia medzi rodičmi a pedagógmi je extrémne dôležitá – hovorte o situáciách, kedy sa v škôlke oslavuje, hoduje.
Dodržiavajte nízko kalorickú diétu. Neodkladajte čas desiaty alebo obeda. Ak je to nevyhnutné, dopredu to vysvetlite. Obmedzte dostupnosť a viditeľnosť jedla. Pamätajte aj na misky s cukríkmi. POCHVÁĽTE dieťa, keď nesiahne po jedle v situácii, kedy tak mohlo urobiť.
Nepoužívajte jedlo ako odmenu alebo podnet urobiť niečo.
Dajte pozor na zápachy – nič tak nerozzúri dieťa s PWS ako vôňa pukancov. Keď idete na výlet alebo exkurziu, dopredu prediskutujte záležitosti týkajúce sa jedla. Kúpite pre dieťa desiatu, alebo si ju zoberie pripravenú z domu? Ak sa mu desiata kúpi- čo to bude? Bude počas výletu jedlo podávané v iný čas ako zvyčajne?
Denné cvičenie by malo byť samozrejmosťou programu dieťaťa s PWS.
 Do denného programu zaraďte výuku o zdravej výžive.
Nedostatok energie, ospalosť
Deti s PWS sa unavia rýchlejšie a môžu v priebehu dňa aj zaspať.
Ráno je pre nich optimálny čas na učenie, vtedy je energia na najvyššej úrovni.
Udržujte dieťa v pohybe. Pošlite ho niečo vybaviť. Choďte na prechádzku.
Po obede naplánujte mobilizačné aktivity s vysokou spotrebou energie. Podporujte aktivity, ktoré stimulujú veľké svaly a hlboké dýchanie – fúkanie balóna.
Ak treba, poskytnite čas na dopredu naplánovaný oddych alebo pokojnejšiu aktivitu.
Škrabanie a štípanie pokožky
Tieto prejavy správania sú typické a môžu sa zhoršiť v období stresu. V kombinácii s vysokým prahom bolesti môže takéto správanie, ak nie je kontrolované, vyústiť do poškodenia tkaniva.
Snažte sa odpútať pozornosť- naplánujte aktivity, pri ktorých sú zamestnané ruky (maľovanie, hra na počítači, hra s kartami, hry kde sa deti držia za ruky.....)
Nechty musia byť vždy ostrihané. Aplikujte mlieko na pokožku vo veľkých množstvách - pokožka je tak klzká.
Pokožka, ktorá je mäkká a vlhká, sa ťažšie škrabe. Nanášanie mlieka sa môže tiež stať efektívnym rozptýlením. Dieťa odmeňte a pochváľte, ak sa prestane škrabať. Odmenou nikdy nebýva jedlo! Postihnutú oblasť zakryte obväzom. Nestačí iba povedať, aby sa dieťa prestalo škrabať/štípať – to nefunguje. Pred vychádzkami do prírody aplikujte repelent.
Sociálne a emocionálne potreby 
Malé deti s PWS sú veľmi roztomilé. Ako väčšina ich rovesníkov začínajú skúmať okolitý svet a nadväzovať priateľstvá. Môžu mať však určité problémy: striedať sa pri hre, spolu sa hrať a pomáhať si. Často vidíme ako sa hrajú paralelne s ostatnými s minimálnym kontaktom k iným deťom. Mnohí majú dobrú predstavivosť a dokážu sa hodiny hrať vo vlastnom vybájenom svete. 
Zatiaľ čo deti chcú a potrebujú iné deti a cenia si priateľov, môže to byť pre nich problém čeliť nepredvídaným reakciám iných, a to hlavne dlhší čas. Potreba poriadku sa často prenáša do problémov so slušnosťou a často vyústi do hnevu.
Naučte   a precvičujte s deťmi základy spoločnej hry – striedanie sa, vykonávanie činnosti spoločne s inými deťmi.
Podporujte hru v malých skupinkách, kde budú zdravé deti slúžiť ako vzor.
Naučte deti označiť svoje emócie a emócie iných. Emócie je potrebné pomenovať a potvrdiť. Vychádzky plánujte dopredu. Dieťa angažujte do aktivít plánovania, ktoré ho zaujímajú (stolné hry, puzzle, počítačové hry ...).
Vysvetlite mu, že pri hre s ostatými deťmi sa musí deliť s hračkami (školskými pomôckami), požičiavať ich, atď.
Neskoré osvojenie si toaletných návykov 
Väčšina detí s PWS mešká v osvojovaní si toaletných návykov. Pretože majú slabé svaly a iné vývojové problémy, nemusia tento návyk zvládnuť ani v predškolskom veku. „Predškolák„ nato musí byť zrelý fyzicky ako aj psychicky.
Pripravte program na osvojenie si týchto návykov, ktorý najlepšie vyhovuje potrebám dieťaťa. Nikdy nepoužívajte jedlo ako motiváciu. Rôzne nálepky, ozdobné stužky a predmety sú často motiváciou.

 

Deti s PWS sú veľmi starostlivé, citlivé a svedomité. Veľmi chcú byť úspešné, mať priateľov a byť súčasťou komunity škôlky. Hoci musia čeliť niektorým osobitým výzvam, so správnou podporou a porozumením .... sa dokážu hrať, učiť, pracovať a žiť úspešne v našej spoločnosti.