Úľavy na koncesiách treba dokladovať v RTVS do konca marca

 

Úľavy na koncesiách treba dokladovať v RTVS do konca marca

Koncesionári, ktorí sú oslobodení od platenia poplatkov alebo platia iba polovičnú sadzbu za vysielanie RTVS, musia do konca marca svoju úľavu dokladovať. Ak to nespravia, budú musieť zaplatiť plnú sadzbu úhrady a to so spätnou platnosťou - od začiatku tohto roka.
 Všetky potrebné doklady treba poslať na adresu: RTVS, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava s uvedením variabilného symbolu alebo evidenčného čísla SIPO. Foto: Ilustračná Matej Jankovič - Plus JEDEN DEŇ
 

Koncesionári, ktorí sú oslobodení od platenia alebo platia za vysielanie verejnoprávneho Rozhlasu a televízie Slovenska polovičnú sadzbu, musia do konca marca svoju úľavu dokladovať.

Urobiť tak majú tí, ktorí to nestihli do konca minulého roka. Informuje o tom RTVS na svojej webstránke http://www.rtvs.sk.

Ak to koncesionári nespravia, budú musieť zaplatiť plnú sadzbu úhrady a to so spätnou platnosťou - od  začiatku tohto roka. Spoločnosť zriadená spoločne SRo a STV na výber koncesií zanikla a poplatky vyberá priamo RTVS. Výšky úhrad sa nezmenili.

Kto nemusí platiť

Platiť úhrady za služby rozhlasového a televízneho vysielania poskytované verejnosti RTVS (tzv. koncesie) nemusia tí, čo žijú v  domácnosti s osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím.

Nárok na oslobodenie od platenia koncesií preukážu kópiou rozhodnutia o uznaní za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré majú od Úradu práce, sociálnych vecí a  rodiny alebo kópiou preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Platitelia, ktorí sú evidovaní dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti vo viacerých odberných miestach, platia iba za jedno odberné miesto. To však iba vtedy, ak to oznámia a  dokladmi potvrdia RTVS.

Potrebné sú na to doklady od dodávateľa elektriny za všetky odberné miesta, v ktorých je koncesionár odberateľom elektriny, s uvedením odberateľa elektriny a adresy odberného miesta.

Kto platí polovičné sadzby

Polovičnú sadzbu platia dôchodcovia, ktorí popri dôchodku nezarábajú a  nežijú v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti.

Na to, aby im RTVS uznal platenie polovičnej sadzby, musia do  RTVS poslať rozhodnutie o priznaní dôchodku a čestné vyhlásenie, že nemajú pravidelný zárobok a nežijú v domácnosti s inou osobou s  pravidelným príjmom. Polovičné koncesie platia aj poberatelia dávok v  hmotnej núdzi alebo osoby spoločne posudzované s poberateľom dávky v  hmotnej núdzi.

Zníženie sadzby preukážu RTVS potvrdením z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny s údajmi o tom, odkedy poberajú dávku v hmotnej núdzi a poberanie dávky naďalej trvá.

Iné dôvody pre ktoré neplatíte

RTVS zároveň pripomína, že ak koncesionár prestane odoberať elektrinu, nemusí ďalej platiť úhrady za vysielanie RTVS. Pri ukončení odberu elektriny platiteľ odhlásenie z evidencie koncesionárov (platiteľov úhrady) preukáže dokladom od dodávateľa elektriny.

Kam posielať doklady

Všetky potrebné doklady treba poslať na adresu: RTVS, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava s uvedením variabilného symbolu alebo evidenčného čísla SIPO. Podrobnosti o platení úhrad a výške sadzieb sú zverejnené na  webstránke RTVS - http://www.uhrady.rtvs.sk.